شنبه , ۱ مهر ۱۳۹۶

سمینار چیست؟

مشارکت

پژوهش

آموزش

آخرین نوشته ها

پژوهش

با در نظر گرفتن استراتژي هاي سازمان ها و با توجه به محيط در حال تغيير، انجام امور پژوهشي يكي از اركان اصلي فعاليتها در راستاي دستيابي به اهداف سازمان و هم چنين پوشش دغدغه هاي دنياي دائماً در حال تغيير است كه موسسه فراروش يسنا اين مهم را در قالب …

ادامه نوشته »